%2

سپاهان باتری

باتری 60 آمپر اوربیتال

1,560,000 تومان 1,528,800 تومان

فضای داخلی باتری 60 آمپر اوربیتال باتری از نوع سیلد اسیدی، از صفحات سربی تشکیل شده است که توسط محلول اسید سولفوریک احاطه شده اند. نیمی از صفحات که از ماده ای به نام اکسید سرب ساخته شده اند دارای بار الکتریکی مثبت هستند و نیمی دیگر از صفحات که از سرب ساخته شده اند دارای بار الکتریکی منفی هستند و در ه...

%3

سپاهان باتری

باتری 55 آمپر اتمیک

1,450,000 تومان 1,406,500 تومان

فضای داخلی باتری 55 آمپر اتمیک باتری از نوع سیلد اسیدی، از صفحات سربی تشکیل شده است که توسط محلول اسید سولفوریک احاطه شده اند. نیمی از صفحات که از ماده ای به نام اکسید سرب ساخته شده اند دارای بار الکتریکی مثبت هستند و نیمی دیگر از صفحات که از سرب ساخته شده اند دارای بار الکتریکی منفی هستند و در هر س...